ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ, ЗАВЕРКИ И РЕДАКЦИЯ, ПРИЛАГАНИ В ПРЕВОДАЧЕСКА АГЕНЦИЯ „Angels of the world” ЕООД

Настоящите Общи условия уреждат търговските условия и изискванията за преводаческите услуги и взаимоотношенията между Преводаческа Агенция „Angels of the world” ЕООД, наричанa за по-кратко Изпълнител и потребителя на преводаческите услуги, наричан за по-кратко Възложител.

За да използвате услугите на Преводаческа Агенция „Angels of the world” ЕООД е необходимо да се запознаете с разпоредбите на тези Общи условия и да се задължите да ги спазвате.

1. ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Поръчката за превод се възлага от Възложителя на Изпълнителя с попълнен формуляр . Поръчка-клиент по електронната поща. Поръчката се съпровожда от документа за превод и съдържа следното:
• Език, от който или,  на който се извършва превода;
• Договорена цена на 1 страница от 1800 знака в превод, съгласно БДС;
• Срок на изпълнение;
• Начин на приемане на поръчката и вид на изходния материал;
• Начин на предаване на поръчката и вид на готовия материал;
• Начин на плащане;
• Изисквания относно терминологията и евентуално предоставяне на помощни материали/лице за консултации от страна на клиента;
• Начин на изписване на имена по международен паспорт, изисквания при изписване на наименования, официален или неофициален превод и други важни уточнения;
• Уточняване на абревиатури и разчитане на съкращения в текста.

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
2.1. Поръчката е изпълнена от Изпълнителя, когато е предадена на Възложителя и са изпълнени всички изисквания на Възложителя, разпоредбите на действащото законодателство и изискванията на Системата за управление на качеството и преводаческите услуги съгласно Стандарта за преводачески услуги, и други технически спецификации, гарантиращи качество на превода по поръчката.
2.2. Крайният срок за приключване на всяка поръчка се определя от Възложителя, и се приема от Изпълнителя, ако той бъде преценен от Изпълнителя като реален за изпълнение.

3. ЦЕНА
3.1. Цената за писмен превод се изчислява по ценова листа, утвърдена от „Angels of the world” ЕООД, на база една страница от превода, съдържаща 1800 писмени знака, включително интервали. Броят физически страници от превеждания и преведения материал не са база за изчисляване на цената.
3.2. Цената се формира като сбор от няколко сегмента:
– група на съответния език;
– спецификата /специализиран, неспециализиран/ и сложността на текста;
– видът на преводната услуга: експресна – 8 работни часа, бърза – 24 часа или бавна – над 3 работни дни;
3.3. Цената за превод включва превод от заклет преводач, проверка на фактологическите данни от редактор – с качество на заклет преводач и/или ако се налага от редактор-експерт /след писмено искане от страна на Възложителя/.

4. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
4.1. Цената се заплаща авансово при възлагане на поръчката за стойността на услугата Изпълнителят начислява ДДС и издава фактура
4.2. Цената се заплаща:
– чрез банков превод по сметка на „Angels of the world” ЕООД;

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
5.1. Изпълнителят се задължава:
5.1.1. Да осигури изпълнители с необходимата квалификация.
5.1.2. Да изпълнява поръчките съгласно сроковете и цените посочени във формуляра Заявка-Клиент и/или съответната оферта.
5.1.3. Да предоставя, при желание от страна на Възложителя, информация за текущото изпълнение на поръчката.
5.1.4. Да съхранява всички получени от Възложителя съпътстващи материали и да му ги предаде при поискване след приключване на изпълнението на съответната поръчка.
5.1.5. Да издава на Възложителя необходимите документи, за да бъдат извършени плащанията съгласно настоящите Общи условия.

6. РЕКЛАМАЦИИ
6.1. Съгласно Чл. 126 от Закона за защита на потребителите рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ. РЕФЕРЕНЦИИ
7.1. Конфиденциалност. Изпълнителят се задължава да не разкрива и разпространява пред трети лица информацията във връзка с цялостната дейност на Възложителя, станала му известна при и по повод изпълнението на задълженията му по настоящите Общи условия. В тази връзка Изпълнителят носи пълна отговорност за действията на свои служители и подизпълнители. Задължението за конфиденциалност и отговорността на Изпълнителя са ангажирани както по време на изпълнението на настоящите Общи условия, така и в срок от една година след прекратяването му.
7.2. Референции. Изпълнителят има право да включи Възложителя в списъка на своите клиенти за целите на своя фирмен маркетинг, каквито могат да бъдат списък на клиенти, рекламни брошури, уебсайт линкове и публикации в
При наличие на подписано индивидуално Споразумение за извършване на преводаческа услуга (Договор), посочените в него условия и договорености се ползват с предимство пред настоящите Общи условия.

За всички неуредени в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД, действащото законодателство в Република България и изискванията на Европейския стандарт ISO Страните ще решават възникналите относно изпълнението на настоящото споразумение спорове по взаимно съгласие чрез преговори, а когато това е невъзможно, по реда на действащото законодателство в Република България.

„Angels of the world” ЕООД си запазва правото да променя Общите условия.